Newsletter

Aby być na bieżąco informowanym o zmianach na stronie i aktualnościach w Fundacji, zapisz się na newsletter.


KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.),dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Cor Meum z siedzibą w Niepołomicach, Stefana Batorego 41C;
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iodpoland@gmail.com;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,tj. odrębnej zgody;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;
10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.