Na jaki okres jest przyznawany zasiłek pielęgnacyjny?

Na jaki okres jest przyznawany zasiłek pielęgnacyjny?

Jeśli spełniamy warunki do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i prawidłowo złożymy wniosek o ustalenie prawa do niego, powinniśmy otrzymać decyzję ustalającą prawo do zasiłku. Należy przy tym m. in. zwrócić uwagę na to, czy okres na jaki ustalono prawo do zasiłku jest w decyzji określony prawidłowo.

WARTO WIEDZIEĆ
Jeśli otrzymamy decyzję o ustaleniu prawa do zasiłku, powinniśmy dokładnie przestudiować jej treść również pod kątem tego, czy okres na jaki ustalono prawo do zasiłku został w decyzji określony prawidłowo.

Zasada ogólna
Regułą jest, że zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego ustalenie z prawidłowo wypełnionymi dokumentami– nie jest zatem istotne, kiedy zostanie wydana lub doręczona sama decyzja ustalająca to świadczenie. Przykładowo, jeśli prawidłowo złożymy wniosek 31 stycznia, zaś decyzja pozytywna zostanie wydana 1 lutego – prawo do zasiłku przysługiwać będzie od stycznia (miesiąc złożenia wniosku).

Zasiłek za wcześniejszy okres
Warto jednak podkreślić, że zgodnie z art. 24 ust. 2 a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Mówiąc prościej: jeśli wniosek o zasiłek pielęgnacyjny złożymy w MOPS/GOPS nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku powinno być ustalone nie od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek, lecz od miesiąca, w którym złożyliśmy w zespole ds. orzekania wniosek o ustalenie niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 r. ż.) lub stopnia niepełnosprawności (u osób powyżej 16 r. ż.). Oznacza to zatem, że gdy już uzyskamy orzeczenie w przedmiocie niepełnosprawności, nie powinniśmy zwlekać ze złożeniem w ośrodku pomocy społecznej wniosku w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku.

Do kiedy ?
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Prawo do odwołania
Pamiętajmy, że od decyzji, jeśli się z nią nie zgadzamy (choćby częściowo, np. w zakresie prawidłowości ustalenia okresu prawa do zasiłku), możemy się odwołać do organu wyższego stopnia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W każdej decyzji powinno być zamieszczone pouczenie co do możliwości wniesienia odwołania. Jakkolwiek przepisy prawa tego wprost nie wymagają pod kątem skuteczności odwołania, to w odwołaniu powinniśmy wówczas wskazać w jakim zakresie kwestionujemy prawidłowość decyzji i dlaczego.

Autor: Bartłomiej Gogola

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *